सूर कवितांचे

_प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा

_माहेर

_सण एक दिन

_माय मराठी

_रंग जादूचे पेटीमधले

_कापणी

_वल्हव रे वल्हवा

_वासरू

_पुस्तके